ا ب ت ک

جنرال انفو ایستگاه خبرهای دقیق، بی طرف و موثق منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان استیم تماس با ماEmail: viewers . سٟٟک یٚ یراسطبپ بٚ فٚا٥ج سا ،ف٪بجي ١ث ٜبگسٟ٢ز دطبپ ٝ٫ ظرٞ ٤ ،ٜبؼٞ غتآ ،ض٫ٗپ صبجٖ رز ‍از ص‍‌ب ت‍‌ا ش‍‌ب م‍‌ش‍‌غ‍‌ول ل‍‌اس ‍زدن‍‌ی س‍‌اع‍‌ت ک‌‍ہ 12‍رد م‍‌ی‍‌ش‍ه ع‍‌اش‍‌ق ‍و ‍دل ت‍‌ن‍‌گ م‍‌ی‍‌ش‍‌ی

2023-02-06
    التربية د علي الشبيلي
  1. ت
  2. ک
  3. Download image of this poem
  4. 540 likes 5 talking about this
  5. 👈 Just enough to register your book and request a new book