حرف a و

أي لتعريف متغير بهدف تخزين حرف, نعرفه كـ char أو int إذا كنا سنتعامل مع الملفات. پس با توضیح کاربرد های حرف تعریف اسم نکره همراه ما باشید

2023-02-06
    بيدجاني و بيج
  1. Kids And Parenting
  2. سلسله حرف r تلبسيها فالمناسبات
  3. توضیح: اگر بعد از a حروفی مانند L, R
  4. صور حرف A،